Reklama
Reklama
Reklama

Odwiedzający
Wczoraj: 7
Bieżący tydzień: 7
Poprzedni tydzień: 60
Bieżący miesiąc: 101
Poprzedni miesiąc: 132
Ogółem: 308


Joomla visitor tracking and live stats


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Rezultaty projektu Drukuj
środa, 18 sierpnia 2010 11:49

Gmina Zblewo/ Zespół Szkół Publicznych w Bytoni

w partnerstwie z Zespołem Szkół Publicznych w Zblewie

zrealizowała Projekt edukacyjny

Wykorzystam swoją szansę!”

Projekt nr: WND-POKL.09.01.02-22-149/09

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w  jakości usług edukacyjnych

Celem ogólnym projektu było przeprowadzenie 3936 godzin dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i specjalistycznych dla 687 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  w obu Zespołach Szkół: w Bytoni i w Zblewie.

Osiągnięte zostały cele szczegółowe projektu:

 1. Eliminowanie trudności w nauce, uzupełnianie braków wiedzy, umiejętności i kompetencji 232 uczniów.

 2. Usprawnienie zaburzonych funkcji rozwojowych 14 uczniów.

 3. Usprawnienie funkcji psychomotorycznych 52 uczniów.

 4. Usprawnienie funkcji mowy, korygowanie wad wymowy, rozwój komunikacji językowej 52 uczniów.

 5. Usprawnienie funkcji grafomotorycznych, wzrost ekspresji twórczej 80 uczniów.

 6. Usprawnienie ogólnych funkcji w zaburzeniach sprzężonych 5 uczniów.

 7. Przygotowanie do rozwiązywania problemów osobistych poznanie sposobów radzenia w sytuacjach trudnych, poznanie asertywnych form zachowań oraz wykorzystanie ich w życiu codziennym 687 uczniów.

 8. Wzmocnienie motywacji do nauki.

Zajęcia odbywały się od 7 września 2009 r. do 18 czerwca 2010 r.

REZULTATY PROJEKTU

W okresie realizacji projektu przez 32 tygodnie dla 687 uczniów z Zespołu szkół Publicznych w Bytoni i Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie odbyło się 3936 godzin dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz pomocy psychologicznej. Zrealizowano:

 • ·    1824 godziny zajęć wyrównawczych dla 232 uczniów (29 grup), podczas których uczniowie uzupełniali braki wiedzy, usprawniali umiejętności  i zwiększali swoją motywację do nauki;

 • ·     160 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla 14 uczniów (3 grupy), podczas których usprawniano zaburzone funkcje rozwojowe, eliminowano trudności w nauce oraz wzrastała wiara uczniów we własne możliwości;

 • ·      416 godzin terapii pedagogicznej dla 52 uczniów (13 grup), podczas których usprawniano funkcje psychomotoryczne uczniów i wzmacniano motywację do nauki;

 • ·    416 godzin terapii logopedycznej dla 52 uczniów (13 grup), podczas których korygowano wady wymowy uczniów, usprawniano ich komunikację językową oraz zwiększano u uczniów pewność siebie i otwartość w kontaktach personalnych;

 • ·    320 godzin zajęć artystycznych (manualnych) dla 80 uczniów (10 grup), podczas których usprawniano grafomotorykę uczniów, ich sprawność manualną oraz zwiększano ekspresję twórczą uczniów;

 • ·       160 godzin rewalidacji indywidualnej dla 5 uczniów (5 grup), u których usprawniano różne funkcje w zaburzeniach sprzężonych.

Ponadto w wymiarze 640 godzin 687 uczniów mogło skorzystać z pomocy psychologicznej w formie zajęć indywidualnych, grupowych i rodzinnych, których celem był wzrost motywacji do nauki, przygotowanie do rozwiązywania problemów, poznanie sposobów radzenia w sytuacjach trudnych, poznanie asertywnych form zachowań oraz wykorzystanie ich w życiu codziennym.